Гроші не проблема

Фінанси
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Банки декларують підвищену увагу до роботи з малим та середнім бізнесом. БІЗНЕС з’ясував, що банки України пропонують МСБ та чи кредитують вони підприємців взагалі

Більшість міжнарод­них та українських експертів, фінансис­тів та підприємців переконані, що саме за малим та середнім бізнесом — майбутнє та економічне процвітання будь-якої країни. Не секрет, що для розвитку МСБ потрібне постійне, стабільне та порівняно дешеве фінансування. Останніми роками ситуація з цим в Україні склалась не найкраща.

Зараз українські банки пере­орієнтували свої кредитні програ­ми на короткострокові високодо­хідні продукти. Кредитування підприємств сконцентрувалося в сегменті великого корпоративно­го бізнесу, а захмарні відсоткові ставки, по суті, відрізали МСБ від позикових коштів. Підприємці вимушені постійно шукати аль­тернативні банківському джерела фінансування.

Питання відновлення фі­нансування цього сегмента постає все частіше, а попит на банківське кредитування з боку МСБ зростає. Велика кількість фінустанов заявляють, що для них кредитування МСБ є ледь не найголовнішим напрямком. Запускається безліч нових про­дуктів. Одні кредитори видають кошти тільки під заставу майна, інші готові надавати позички без забезпечення. Важливо зрозумі­ти, чи кредитують підприємців гравці вітчизняного фінансового сектору? Які умови вони пропо­нують своїм клієнтам?

Державний вплив

Основними факторами, що грають роль при виборі клієнтом банку для отримання коштів, є: оперативність обробки заявки та прийняття банком рішення про видачу кредиту, відсоткова ставка, максимальна сума кредиту, термін кредитування, наявність пільгового періоду. БІЗНЕС оцінив роботу з клієнтами МСБ найбільш актив­них у цьому сегменті українських банків за зазначеними критеріями.

За кожним показником банки отримали бали від 1 до 10. Остаточ­не місце у рейтингу залежало від середнього балу за усіма критеріями. Також бралися до уваги оператив­ність та якість надання інформації щодо кредитування call-центрами фінустанов.

За результатами проведеного до­слідження першу позицію на ринку кредитування МСБ поділили між собою Ощадбанк та Укргаз­банк. Обидва пропонують своїм клієнтам конкурентно низьку відсоткову ставку та непогані умови кредитування. Напри­клад, стандартна ставка кредиту для МСБ від Укргазбанку скла­дає 19,4%, але її можна знизити майже до 14%, якщо підприємець погоджується на оформлення зарплатних карток та переведен­ня до банку фінансових потоків. Окрім того, Укргазбанк має дого­вір з Німецько-Українським фон­дом, націлений на здешевлення кредитування підприємців, що також передбачає низький відсо­ток та тривалий термін позички.

В свою чергу, керівництво другого лідера ринку, Ощадбан­ку, неодноразово наголошувало, що кредитування МСБ є для них одним з пріоритетних напрям­ків. Хоча обробка заявки у банку триває не менше двох тижнів, а пільговий період відсутній, від­соткова ставка та максимальний строк кредитування у три роки робить Ощадбанк одним з лідерів сегмента кредитування МСБ.

Ринковий стандарт

Умови кредитування малих та середніх підприємств у таких фінустановах, як “Райфай­зенбанк Аваль”, УкрСиббанк, Укрексімбанк та ПУМБ, дуже схожі. Строк кредитування ко­ливається в межах одного-трьох років, відсоткова ставка — 17-19% річних. Максимальна сума кредиту найчастіше не фіксо­вана, а складає певний відсоток від річної виручки клієнта. На­приклад, в УкрСиббанку це 20%, в “Райфайзенбанку Аваль” — 15%. Банки зрідка пропонують своїм клієнтам пакет, що перед­бачає пільговий період. Часто цей механізм застосовують у тих випадках, коли прибуток бізнесу залежить від сезонності: в якийсь період він високий, в інший — низький. Але такі питання вирі­шуються вже безпосередньо з ме­неджерами у ситуаціях, коли без цього не обійтись. ПриватБанк, який наразі залишається най­більшим за обсягами активів банком в Україні, надає кредити під високий порівняно з іншими банками відсоток — 24% річних. На відміну від інших фінустанов, цей банк пропонує позичаль­никам пільговий період, але він доступний тільки для суб’єктів агросектора. У таких підприємств є можливість перші півроку дії кредитного договору виплачува­ти лише відсоткові нарахування. Безумовно, для сезонного бізнесу така пропозиція доречна і, мож­ливо, певною мірою виправдовує високу відсоткову ставку. До того ж треба брати до уваги, що банк активно розвиває карткові кредитні продукти, які фактич­но здатні замінити програми мікрокредитування приватних підприємців.

Активна конкуренція

Слід зазначити, що найбільшим фінустановам відчутну конку­ренцію в сегменті МСБ складають банки 2-ї та 3-ї групи за класи­фікацією НБУ. Справа у тому, що багато фінустанов свідомо створюють спеціалізовані підроз­діли по роботі з підприємцями і добре розуміють потреби бізнесу. Помітну активність в сегмен­ті МСБ демонструють “Креді Агріколь Банк”, ТАСКОМБАНК, “ПроКредит Банк”, Банк Кредит Дніпро, банк “Південний”. Серед регіональніх гравців можна виділити банк “Львів” та банк “Глобус”.

Причому треба брати до уваги, що конкуренція точиться одразу у багатьох напрямках. Менші за масштабом банки часто можуть краще оцінити потреби й запити конкретної категорії підприємців, застосувати гнучкіший підхід до оцінці бізнесу й розробки кре­дитних пропозицій. Наприклад, “ПроКредит Банк” традиційно робив акцент на мікрокредиту­вання та роботу з МСБ, завдяки чому має великий досвід роботи з цією категорією клієнтів. У свою чергу, “Креді Агріколь Банк” має значний досвід роботи з невеликими агровиробниками, фермерськими господарствами. Інший приклад — Банк Кредит Дніпро, який окрім класичного кредитування пропонує сегмен­ту МСБ документарні операції, оперативне надання банківських гарантій, у тому числі для участі у тендерах з державних закупі­вель. Отже, можна побачити, що масштабність банку та наявність у нього великої регіональної мережі, що покриває усю терито­рію України, ще не є запорукою безумовного лідерства в сегменті МСБ.

Необхідний мінімум

Як виявилось, серед найбільших банків України є й ті, що взагалі не кредитують малий та серед­ній бізнес або пропонують лише обмежену лінійку продуктів. Так, Укрсоцбанк та “Альфа Банк (Україна)”, що зараз перебувають у процесі злиття, пропонують підприємцям лише програми по овердрафту або ж кредити  під заставу вже наявного депо­зиту в банку. Проте для багатьох підприємців саме такі програми лишаються найзручнішими для, наприклад, поповнення обігових коштів. Цікаво, що “Сбербанк”, який наразі залишається одним з найбільших банків в Україні, вза­галі припинив будь-яке кредиту­вання МСБ.

Щоб сформувати стійку фінансову систему в Україні і створити нормальний середній клас, державі та банкам просто необхідно рятувати малий та середній бізнес. Особливо з огляду на те, що внаслідок багатьох економічних, політичних та вій­ськових обставин рух фінансових потоків та умови для розбудови бізнесу значно ускладнились.


c

Андрій Мойсєєнко,  заступник голови Правління Банку Кредит Дніпро:

— Чимало банків обирають МСБ пріоритет­ним напрямом своїх бізнес-стратегій, вважа­ючи його драйвером зростання економіки: сегмент динамічно розвивається, оперативно адаптуючись до змін ринкового середови­ща. Також МСБ надає банкам можливості для якіснішої диверсифікації кредитного портфе­ля порівняно з великим бізнесом.

Сьогодні МСБ має велику потребу в кре­дитуванні, проте економічна ситуація та рі­вень інфляції в країні негативно впливають на ринок капіталу. Вартість інвестиційних кредитів для бізнесу досить висока, а довжи­на ресурсів не дозволяє кредитувати на три­валі терміни. Наразі кредитування коротко­строкових розривів ліквідності — найбільш доступний і простий кредитний продукт для підприємств МСБ, що ведуть торговельну і виробничу діяльність. Наприклад, Банк Кре­дит Дніпро за три дні видає підприємствам з офіційним обігом і прибутком беззаставну “швидку фінансову допомогу” — овердрафт обсягом до 1 млн грн. терміном до одного року з автопролонгацією і можливістю без­перервного використання протягом 60 днів.

Дедалі більше компаній малого і серед­нього бізнесу звертають увагу на ринок держ­закупівель, отримавши прямий доступ до нього завдяки системі ProZorro. У більшості випадків для участі в тендерах підприємцям потрібна банківська гарантія, що дозволяє не виводити власні кошти з обігу. Як один з піонерів перспективного напряму докумен­тарних операцій, ми пропонуємо непокриті банківські гарантії на суму до 1 млн грн. При оформленні генерального договору на два роки клієнт може оформити таку гарантію за кілька годин.

Лібералізація торговельних відносин із багатьма країнами, зокрема ЄС, свідчить про перспективу подальшого зростання обсягів експортно-імпортних операцій. Клієнтам, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, наш банк надає оптимальні Forex-курси, ва­лютний консалтинг і персональний дилінг — індивідуальний супровід угод клієнтів диле­рами банку.

Минулого року банк активно розвивав аграрний напрям МСБ, напрацював досвід і підготував міцний плацдарм для масштабу­вання на інші галузі: виробництво, IТ, будів­ництво, торгівлю, логістику. Ми маємо амбітні плани на 2018 р. із нарощування клієнтської бази і кредитного портфеля за рахунок опти­мізації продуктових пропозицій, спрощення банківських процесів, упровадження онов­леної системи Клієнт — Банк і мобільного до­датку, підвищення професійних якостей галу­зевих менеджерів, розширення партнерських програм і каналів дистрибуції.