В пошуках грошей

Фінанси
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У світі активно розвиваються альтернативні банківським механізми фінансування малого та середнього бізнесу. БІЗНЕС з’ясував, на що розраховувати підприємцям, які не хочуть чи не можуть отримати позику у банку

Гравці інвестиційного ринку пропонують суб’єктам малого та середнього бізнесу власні програми фінансування. Так, показовим прикладом може стати компанія з управління ак­тивами “Національний резерв”. Ідеться про створення нею двох фондів спільного інвестування, які об’єднали малих та середніх підприємців.

Сам собі кредитор

Певною аналогією створення інститутів спільного інвестуван­ня для юридичних осіб може слугувати об’єднання громадян у кредитні спілки для подальшого взаємного кредитування. “При­ватні підприємці, які не ство­рюють юридичних осіб, можуть об’єднуватися у кредитні спілки. Але більш розвинений бізнес — це все ж таки юридичні особи, для яких підходить форма ІСІ, в якому одні й ті ж особи інвесту­ють кошти, управляють ними та отримують фінансування для свого бізнесу”, — пояснює Олег Лиховид, голова наглядової ради КУА “Національний резерв”.

Наразі КУА управляє двома фондами, які з самого початку створювалися для підтримки компаній у двох регіонах, — “Роз­виток Тернопілля” та “Розвиток Запорізького краю”. Проте згодом до фондів приєднувалися ком­панії з інших регіонів України. Тепер обидва фонди об’єднують 26 організацій.

Реалізація цього проекту почалася близько двох років тому. За цей період капіталізація кожного фонду досягла близько 10 млн грн. Це стало можливим завдяки тому, що дохідність фондів не розподіляється між учасниками, а залишається для збільшення його капіталізації. Проте якщо компанія вирішить вийти з фонду і продати свою частку в ньому, вона враховува­тиме зміни вартості чистих ак­тивів, отриманого прибутку. Для фінансування невеликого бізнесу наявних у фондах коштів достат­ньо. “Наразі найбільший профі­нансований проект — це близько 2 млн грн. Зазвичай ідеться про менші суми — 0,3-1 млн грн.”, — зауважує пан Лиховид.

В даному випадку треба розу­міти, що для отримання фінан­сування від такого фонду треба спочатку увійти до кола співін­весторів, познайомитися з тими, хто вже є власником фонду, пройти певний відбір, підтверди­ти свою репутацію. На перший погляд, це зайві складнощі, проте, переконавшись у прийнятній репутації своїх учасників, фонд може запропонувати їм вигідніші умови фінансування, зважаючи на низькі ризики неповернення коштів. Це стає можливим тому, що на інвестиційну політику фондів впливають їх учасники, які у перспективі є і отримувача­ми кредитних коштів. За словами Олега Лиховида, ставка фінансу­вання фактично тримається на рівні депозитних ставок +1-2%.

Зараз це найреальніший меха­нізм впливу на вартість фінан­сування бізнесу. Інші способи завжди пов’язані з ускладненням механізму отримання фінансу­вання, підвищенням вимог до позичальників.

Фінансові агенти

Іншу модель фінансування про­ектів МСБ пропонують фінансові компанії. Прикладом може слугу­вати досвід компанії FinStream. За словами керівника проекту Сергія Сапатова, фінансова ком­панія дозволяє розвивати в Україні p2b- та b2b-кредитування. Наразі FinStream забезпечує фі­нансування для МСБ в обсязі до €200 тис., проте це не є жорстким лімітом. Якщо проект цікавий, а ризики мінімальні, сума може бути більшою, адже в роботі з МСБ треба бути готовим застосо­вувати індивідуальний підхід.

Сергій Сапатов визнає, що поки кредит фінансової компанії коштуватиме дорожче, ніж бан­ківський. Проте банки часто ви­користовують жорсткі формальні процедури, що позбавляють малий бізнес шансу на отримання коштів. Вони просто не в змозі відповідати вимогам банку та надати усі необхідні документи й довідки. Наприклад, багато банків просто не беруть до уваги управ­лінський облік підприємців або не хочуть мати справу з компаніями на самому початку їх діяльності. Фінансові компанії не настільки обмежені регуляціями і можуть виявити більше гнучкості в оцінці позичальників.

Фінансова компанія може кредитувати за рахунок власного капіталу, а також допомагати приватним інвесторам чи іншим юридичним особам у фінансуван­ні МСБ. Зараз простежується тен­денція до зацікавленості великого бізнесу у фінансуванні МСБ. У великих компаній є вільні кошти, які вони розміщують переважно на депозитах. Проте депозитні ставки знижуються, і цей інстру­мент втрачає свою привабливість. До того ж ніхто не скасовував соціальну складову. Багато бізнес­менів, які вже стали успішними, мають бажання допомогти тим, хто починає свій шлях у бізнесі.

У чому ж роль фінансової компанії? Вона фактично ви­ступає професійним посередни­ком. “Це той випадок, коли одні особи чи компанії мають вільні кошти і бажання їх інвестувати, а інші — потребують фінансування своїх проектів, — зазначає Сергій Сапатов. — Ми шукаємо проекти МСБ, оцінюємо їх, рейтингуємо, допомагаємо правильно струк­турувати”. Також фінансова компанія допомагає узгодити сторонам механізми, що гаран­туватимуть повернення грошей. “Можна брати до уваги рейтин­гові пороги, давати фінансування лише проектам з рейтингом не нижче певного рівня. Ніхто не скасовував й отримання майна у заставу”, — пояснює пан Сапатов.

До речи, результати у проекту FinStream вже є. “Ми запустили три проекти з ветеранами АТО. Один з них — це кредит на органі­зацію виробництва продуктів хар­чування, інший — фінансування запуску кав’ярні, третій — кредит на розвиток піцерії”, — розказує Сергій Сапатов. Прикладом b2b-кредитування може слугувати і співпраця проекту FinStream з компанією, що виробляє устатку­вання для крафтового пивоварін­ня. “Ця компанія має обладнання на продаж, а також фінансовий ресурс. Ми залучаємо ці кошти і, як фінансова компанія, видаємо кредит покупцям устаткуван­ня”, — зауважує пан Сапатов. Важливість участі фінансової компанії полягає у тому, що вона фактично бере на себе ризики не­повернення коштів і надає профе­сійний аналіз платоспроможності позичальника.

Альтернативна платформа

У світі з’являється все більше платформ альтернативного пошуку коштів для фінансуван­ня бізнес-проектів. Фактично формуються умови для розвитку й нова культура р2р- та р2b-кредитування чи інвестування. Такий сервіс ще нещодавно пропонував ПриватБанк, про­те останнього часу не афішує програму персональних інвес­тицій у бізнес третіх осіб. Проте з’являються інші гравці. Фактори, що сприяють цьому: здешевлення грошових переказів, можли­вість PSP-компаній тимчасово утримувати кошти на проміж­них рахунках, введення НБУ ескроу-рахунків, легалізація електронно-цифрового підпису, успішна робота бюро кредитних історій, наявність великої кількос­ті інформації з відкритих джерел та різноманітних баз даних. Все це дозволяє компаніям, які навіть не є фінансовими установами, застосовувати досвід та методики фінансового сектора для оцінки проектів МСБ та пошуку для них інвесторів чи кредиторів.

Альтернативні механізми фінансування дозволяють залучити кредит на суму від 50 тис. грн. До 2 млн грн.

Прикладом такого сервісу може стати платформа MO CASH, що перебуває у проце­сі запуску з лютого поточного року. Ця платформа створена не фінансовою, а консалтинго­вою компанією, яка при цьому об’єднує колишніх топ- та ризик-менеджерів банківського сектора. “Ми створили умови для прямого фінансування малого бізнесу фізичними особами”, — говорить Світлана Скосирська, виконавчий директор MO CASH.

Як це працює? Позичальники проходять перевірку за методи­кою ЕБРР, що в умовах україн­ського ринку дає проблемність заборгованості на рівні 6%. Ком­панія MO CASH до цієї методики додала скоринг власної розробки, процедури перевірки власників бізнесу, вимоги до наявності у власників бізнесу, що потребує фінансування, активів у вигляді нерухомості, вимоги до репутації позичальників. За словами пані Скосирської, такий підхід дозво­лить знизити рівень “проблемки” до менш ніж 2%.

Передбачається, що сума кредитування, на яку можна роз­раховувати, виставивши власний проект на платформі, складатиме 50-500 тис.грн. Ставка — 25-35% річних залежно від оцінки проек­ту. Прямі договори між приват­ними особами — кредиторами та позичальником укладатимуться з використанням цифрового підпису. Кредит перераховувати­меться позичальнику після того, як на платформі буде зібрана уся необхідна сума.

“Інвестор отримує інформацію про бізнес і може обрати той про­ект, який йому зрозумілий чи у який він вірить. До того ж в разі сумнівів є можливість застрахува­ти фінансові ризики у страховій компанії”, — пояснює Світлана Скосирська.

Вигода MO CASH — комісійні від позичальника після отриман­ня ним усієї суми.

“Програма має формува­ти майбутнього українського інвестора, який свідомо оцінює ризики та є патріотом. Фінансу­вання бізнесу стимулюватиме економіку. Ми вже отримали перші інвестиції від приватного інвестора й готові виходити на новий рівень”, — зазначає пані Скосирська. До того ж, за її сло­вами, велику зацікавленість до співпраці з платформою виявили українські банки, які хотіли б продавати цю послугу в своїй мережі.


561af1deac8d5a5b87657b519639ad36 XL

Олексій Чуєв,  виконавчий директор Української Бізнес Асоціації

Нові грантові можливості від EXPO-2020. До $100 тис. для малого, середнього бізнесу та соціальних проектів

Назва “світова виставка” звучить дуже солідно. Настільки, що можна подумати, що така подія — лише для великих компаній. Але ми живемо вже в новому світі, де нові молоді компанії за декілька років стають світовими гравцями та ламають правила гри на традиційних ринках. Тому організатори світової виставки EXPO-2020 в Дубаї вирішили допомогти молодим компані­ям та проектам.

Компанія ExpoDubai 2020 LLC запо­чаткувала ініціативу Expo Live, у рамках якої виділено $100 млн на гранти для фінансування інноваційних ідей “Innovation Impact Grant Programme”. Щороку проводитимуться два етапи відбору проектів, які відповідатимуть темам виставки та матимуть вагомий вплив на життя всього людства. Со­ціальні проекти та стартапи, наукові установи та малі підприємства, які до­ведуть власну інноваційну та суспільну цінність, можуть отримати до $100 тис. на реалізацію свого задуму.

Проте не лише у грошах справа. Бізнесмени будь-якого рівня знають, наскільки важливі контакти з надійни­ми партнерами та висвітлення в пресі. Вони мають таку ж цінність, як гроші та час. Переможці кожного з етапів отримають доступ до спілкування з по­тенційними інвесторами та партнерами, про них писатимуть світові ЗМІ. Крім того, найпереконливіші проекти змо­жуть отримати додаткове фінансування та будуть представлені на EXPO-2020.

Темами виставки проголошені “Можливість”, “Мобільність” та “Сталий розвиток”. Щоб оцінити, чи відповідає ваш задум одній з тем, рекомендуємо скачати інструкцію для учасника про­грами. Для цього треба зайти на сайт www.expo2020dubai.com та обрати вгорі праворуч розділ Expo Live, а там у верхньому рядку ліворуч — Innovation Impact Grant Programme. Внизу сторін­ки є посилання на файли — інструкція, брошура та офіційні правила. На сторінках 10-12 інструкції зазначено перелік напрямків та приклади сфер, яким мають відповідати проекти.

Перелік достатньо широкий, тому дуже висока вірогідність, що ваш інно­ваційний проект також можна подава­ти. Проте для початку непогано було б детально ознайомитися ще з брошу­рою — в ній краще прописані критерії відбору заявок.

Для організаторів Expo Live най­важливішим буде те, чи дійсно ваш проект є таким проривним, що його варто продемонструвати світові на EXPO-2020, чи передбачили ви, як про­ект змінить життя людей, чи можна ваш проект повторити та масштабувати на весь світ. Варто не забувати, що це все ж не просто конкурс запаморочливих ідей — рівень підготовки та продума­ності вашого бізнес-плану теж буде оцінюватись.

Наразі заявки ще не приймаються — найближча можливість відкриється в квітні цього року. На офіційному сайті виставки можна знайти більше інфор­мації про гранти, а якщо вже є питан­ня, то їх можна ставити за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

EXPO-2020, яка проходитиме в Дубаї з жовтня 2020 р. по квітень 2021 р., має девіз “Connecting Minds, Creating the Future”. Це можна перекласти як “По­єднуємо розуми, створюємо майбутнє”, але значення дещо ширше — лише об’єднавшись на рівні ідей та спільно­го бачення майбутнього, люди здатні створити його. Більш тонко висловив­ся Його високість шейх Мохамед бін Рашид Аль Мактум: “Коли люди мають сміливість та відданість, щоб перетворювати мрії на реальність, їх ніщо не зможе зупинити”. Переконаний, що в Україні достатньо сміливих новаторів, щоб гідно представити себе і країну в програмі Expo Live та на виставці EXPO-2020.